Maryla Kuna

adwokat

Specjalizuję się w sprawach działowych – dział spadku, podział majątku po rozwodzie, zniesienie współwłasności. To niejednokrotnie trudne sprawy, ale wieloletnie doświadczenie w prowadzeniu tego rodzaju spraw pozwala znaleźć praktyczne i satysfakcjonujące rozwiązania. Prowadzę Kancelarię Adwokacką w Lublinie. Moimi klientami są zwykli ludzie, którzy „muszą zrobić porządek” w sprawach majątkowych.
[Więcej >>>]

Pomoc prawna +48 501 198 001

Czasami zdarza się tak, że współwłasność powstaje w wyniku spadkobrania. Dziedzicząc np. nieruchomość po bliskiej nam osobie niejako zostajemy przymuszeni do wejścia w relacje z osobami, których chcielibyśmy uniknąć, a które również są spadkobiercami.

Coraz częściej małżeństwa się rozpadają i powstają nowe „patchworkowe rodziny”. Dopóki żyje rodzic, który jest łącznikiem pomiędzy dawną a nową rodziną, relacje na ogół są poprawne, sytuacja zmienia się wraz z jego śmiercią. Odżywają wówczas zepchnięte do podświadomości urazy i niechęci. Wtedy okazuje się, że druga żona naszego ojca jest dla nas osobą obcą, z która nic nas nie łączy, choć przez lata ocenialiśmy ją życzliwie. Ta zmiana postawy mentalnej sprawia, że dajemy sobie przyzwolenie na bezpardonową walkę o pozostały majątek.

Tak też było w sprawie o której chcę Ci opowiedzieć.

Pan Krzysztof, choć do tego się nie przyznawał czuł, że musi chronić swoją drugą żonę przed swoimi dziećmi z pierwszego małżeństwa. Niby wszystko było dobrze, ale coś mu mówiło, że jak jego zabraknie, to może to być nierówna walka. Małżonkowie byli już w podeszłym wieku, nie mieli wspólnych dzieci a on czuł, że zbliża się jego koniec.

Sporządził więc testament.

Jedyny składnik majątku jakim był lokal mieszkalny zapisał na rzecz żony – pani Anny w udziale 1/2 części i na rzecz syna i córki po 1/4 części. W krótkim czasie po tym umarł.

W dwa miesiące po sprawie o stwierdzenie nabycia spadku, dzieci pana Krzysztofa wystąpiły z pismem do pani Anny wzywając ją do zapłaty 1.000 zł. za tytułem wynagrodzenia za korzystanie z lokalu. Żądali zapłaty za dwa miesiące. Ona odmówiła wskazując, że nie pobiera z tytułu najmu żadnych pożytków.

Sprawa trafiła do Sądu.

A tam Sąd dopuścił dowód z opinii biegłego z dziedziny szacowania nieruchomości na okoliczność wartości miesięcznego czynszu najmu jaki można by otrzymać za wynajem spornego lokalu.

Biegły wyliczył, że możliwy czysty czynsz za wynajem lokalu mieszkalnego przy uwzględnieniu stanu lokalu jako dobrego, w okresie ostatniego roku wynosił 1.430 zł. miesięcznie.

Powodowie domagali się zasądzenia od pozwanej odszkodowania z tytułu bezumownego korzystania przez pozwaną z lokalu stanowiącego również ich współwłasność. Pozwana natomiast wywodziła, iż lokal nie przynosi żadnych pożytków i tym samym roszczenie powodów jest bezzasadne. Bezspornym w sprawie był fakt, iż strony są współwłaścicielami lokalu mieszkalnego, w którym obecnie zamieszkuje jedynie pozwana.

Sąd I instancji przyznał rację powodom !

Uznał, że w przedmiotowej sprawie powodowie pomimo tego, że są współwłaścicielami przedmiotowego lokalu nie zostali dopuszczeni do jego współposiadania i korzystania. Mieszkanie bowiem zajmuje pozwana. Sąd podkreślił, że współwłaściciel, który pozbawia innego współwłaściciela posiadania rzeczy w sposób przewidziany w art. 206 k.c. narusza jego uprawnienia wynikające ze współwłasności, która jest postacią własności i tym samym podlega ochronie na podstawie art. 222 i następne k.c.

Zgodnie z art. 206 k.c.” każdy współwłaściciel jest uprawniony do współposiadania rzeczy wspólnej oraz do korzystania z niej w takim zakresie, jaki daje się pogodzić ze współposiadaniem i korzystaniem z rzeczy przez pozostałych współwłaścicieli.”

Współwłaściciel może domagać się od pozostałych współwłaścicieli korzystających z rzeczy wspólnej z naruszeniem art. 206 k.c. w sposób wyłączający jego współposiadanie, wynagrodzenia za korzystanie z tej rzeczy na podstawie art. 224 par. 2 k.c. lub art. 225 k.c. Wykonywanie własności rzeczy wspólnej podlega nie tylko ogólnym ograniczeniom co do treści wykonywania własności, ale ponadto ograniczeniom wynikającym z konieczności respektowania praw pozostałych współwłaścicieli

Sąd doszedł do przekonania, iż roszczenie powodów jest uzasadnione co do zasady i uznał, że należy im się odszkodowanie z tytułu bezumownego korzystania z lokalu za dwa miesiące czyli po 357,50 zł. za każdy miesiąc oraz zasądził na ich rzecz koszty procesu.

Brzmi rozsądnie – ale….

Od tego orzeczenia odwołała się pozwana. Zaskarżając wyrok w części rozstrzygającej na jej niekorzyść domagała się jego zmiany i oddalenia powództwa .Zarzuciła wyrokowi naruszenie art. 206 k.c. Pozwana podniosła, iż w okolicznościach niniejszej sprawy nie sposób zarzucić jej takie działanie, które naruszałoby lub pozbawiło powodów możliwości korzystania z rzeczy.

A co na to Sąd Okręgowy ?

Uznał,że trafny okazał się zarzut pozwanej naruszenia przez Sąd I instancji prawa materialnego – art. 206 k.c. polegający na przyjęciu, że pozwana w sposób bezprawny naruszyła prawo powodów do korzystania ze wspólnej nieruchomości.

Sąd przywołał uchwałę 7 sędziów Sądu Najwyższego z 2013 r. zgodnie z którą współwłaściciel może domagać się od pozostałych współwłaścicieli, korzystających z rzeczy wspólnej z naruszeniem art. 206 k.c. w sposób wyłączający jego współposiadanie, wynagrodzenia za korzystanie z tej rzeczy na podstawie art. 224par. 2 lub 225 k.c.

Aby jednak zaktualizowało się roszczenie o wynagrodzenie za bezprawne korzystanie z rzeczy wspólnej musi wcześniej wystąpić element bezprawności. Przejawem takiej bezprawności jest odmowa współwłaściciela władającego rzeczą dopuszczenia pozostałych współwłaścicieli do współposiadania.

W przedmiotowej sprawie powodowie w ogóle nie zwracali się do pozwanej z prośbą o dopuszczenie do współposiadania, tak więc nie było podstaw do twierdzenia, że zostali oni pozbawieni współposiadania bądź bezprawnie niedopuszczeni do współposiadania. A skoro tak, to wynagrodzenie w ogóle im się nie należało.Sam fakt użytkowania „ponad udział” nie stanowi podstawy do żądania wynagrodzenia.

W uzasadnieniu swojego orzeczenia Sąd Okręgowy zwrócił uwagę na jeszcze jeden bardzo ważny aspekt, a mianowicie, iż nie da się przyjąć ogólnej zasady, że niezależnie od okoliczności, odmowa dopuszczenia do współposiadania zawsze będzie rodziła prawo do wynagrodzenia. A więc będą takie okoliczności, które sprawią, że pomimo niedopuszczenia do współposiadania, nie będzie to rodziło obowiązku wynagrodzenia.

Opowiem Ci o tym następnym razem, bo to bardzo ciekawa sprawa.

Przy okazji zajrzyj do mojego wpisu pt.: A co jak Twój były mąż zabierze Wasz wspólny samochód? – czyli roszczenie o wynagrodzenie za bezprawne korzystanie z rzeczy.

****************************

Moja rada

Jeśli tylko pojawi się kwestia dopuszczenia do współposiadania lub wynagrodzenia za bezprawne korzystanie z rzeczy wspólnej,w pierwszym rzędzie rozważ czy nie przyszedł już czas na zniesienie współwłasności .

Jeżeli masz pytania lub potrzebujesz pomocy prawnej, skontaktuj się ze mną.

Jeżeli chcesz skorzystać z pomocy prawnej, zapraszam Cię do kontaktu:

tel.: +48 501 198 001
e-mail: maryla-kuna@wp.pl

Wiesz, kiedy przychodzi do mnie człowiek i mówi, że musi dokonać działu spadku po zmarłym współmałżonku, bo dzieci domagają się spłat, to jest mi zawsze bardzo przykro. Nietrudno wczuć się w położenie tego najczęściej starego człowieka, który zamiast dożyć spokojnej starości, musi martwić się jak stawić czoła takiej sytuacji. Młody człowiek nie zastanawia się, jakie to jest ogromne wyzwanie dla jego rodzica, skąd weźmie pieniądze na spłatę, a co się stanie jeśli tych pieniędzy nie zdobędzie? W wieku 70 lat samo życie dla wielu osób jest wyzwaniem, a co dopiero mierzenie się z takimi sprawami!

Więc jeśli to możliwe, nie dręczmy naszych rodziców podziałami, spłatami, kredytami. Pozwólmy im w spokoju dopełnić życia. A potem…. ruszymy do boju po spadek.

To tyle, jeśli chodzi o refleksję nad życiem starych ludzi.

I a propos działu spadku – oczywiście prawdziwa historia.

Pani Grażyna miała już dość żądań swojego najstarszego syna o podział spadku po zmarłym ojcu i wniosła sprawę o dział spadku. Dzieci było pięcioro, ale tylko Stanisław domagał się „swojego”.

W skład spadku wchodziło gospodarstwo rolne, które odziedziczyła pani Grażyna jako żona w udziale 5/20 części oraz dzieci – każde po 3/20 części.

W skład tego gospodarstwa wchodziła między innymi działka nr 351 zabudowana budynkiem mieszkalnym, budynkiem gospodarczym, garażem murowanym i drewnianym oraz szklarnią. Działka wraz zabudowaniami stanowiła współwłasność pani Grażyny i jej zmarłego męża, tak więc dziedziczenie dotyczyło tylko udziału 1/2  po zmarłym.

Budynek mieszkalny był budynkiem jednorodzinnym, trójkondygnacyjnym z mieszkalną sutereną, w którym pomieszczenia na piętrze zajmował Stanisław z rodziną, pomieszczenia na parterze zajmowała pani Grażyna wraz z dwoma synami, a pomieszczenia w suterenie zajmowała córka Marianna.

Już w odpowiedzi na wniosek Stanisław zażądał ustanowienia odrębnej własności lokali w budynku mieszkalnym. We wpisie pt. Wyodrębnienie własności lokali jako forma zniesienia współwłasności pisałam, że w budynku jednorodzinnym można wyodrębnić własność tylko dwóch lokali, choćby nawet warunki pozwalały na wyodrębnienie większej ilości. Ponieważ w przedmiotowej sprawie Sąd Rejonowy uznał za usprawiedliwione, co do zasady żądanie Stanisława o ustanowienie odrębnej własności lokali, wydał postanowienie wstępne w którym upoważnił go do wykonania – tymczasowo na jego koszt niezbędnych robót adaptacyjnych, szczegółowo określonych w postanowieniu  oraz opinii pisemnej biegłego rzeczoznawcy majątkowego, tak by wyodrębnienie tych lokali było możliwe. Jako alternatywny wniosek, Stanisław proponował przyznanie jemu całości majątku ze spłatą na rzecz pozostałych spadkobierców.

Ponieważ była to sprawa o zniesienie współwłasności i dział spadku, tak więc jeśli Sąd przychyliłby się do żądania Stanisława mógłby on doprowadzić (w pewnej perspektywie czasowej) do pozbycia się całej swojej rodziny z gospodarstwa, które było przecież dorobkiem życia jego rodziców. Czy to byłoby sprawiedliwe ?

Przepisy o zniesieniu współwłasności gospodarstwa rolnego wskazują, że najpierw Sąd rozważa podział fizyczny gospodarstwa między współwłaścicieli. Ale niestety orzecznictwo w tej kwestii nie jest jednolite i nigdy nie wiadomo czy podział fizyczny w danych okolicznościach będzie uznany za zgodny z zasadami prawidłowej gospodarki rolnej czy uznany zostanie za sprzeczny z takimi zasadami. W konsekwencji może nie dojść do takiego podziału. Dalszym kryterium jest prowadzenie gospodarstwa rolnego albo stałej w nim pracy przez osobę ubiegającą się o przyznanie jej gospodarstwa rolnego. Tak naprawdę w sprawie, o której pisz , to Stanisław prowadził spadkowe gospodarstwo z uwagi na wiek matki, ale ona w dalszym ciągu w nim pracowała. Tak więc byłaby jakaś szansa.

Tak czy siak, Sąd Rejonowy w pierwszym rzędzie skłonił się do wyodrębnienia własności lokali. Uzasadnił to pierwszeństwem podziału fizycznego rzeczy wspólnej, a za taki podział rozumiane jest wyodrębnienie własności lokali. Stwierdził, że taki podział przez wyodrębnienie własności dwóch lokali jest możliwy i uzasadniony potrzebami mieszkaniowymi Stanisława i jego 6-osobowej rodziny oraz pozostałych uczestników postępowania. Sąd wziął również pod uwagę niewielkie możliwości finansowe stron co miałoby ogromne znaczenie w razie ewentualnych spłat i dopłat.

Pani Grażyna poczuła się zagrożona tym wstępnym rozstrzygnięciem Sądu i wniosła apelację.

Sąd Okręgowy podzielił jej zarzuty i zmienił zaskarżone postanowienie, oddalając wniosek o ustanowienie odrębnej własności lokali.

Rodzina odetchnęła z ulgą.

Sąd Okręgowy wskazał, że przeciwko dokonanemu przez Sąd I instancji podziałowi przemawia bardzo mały udział uczestnika – Stanisława w dzielonej działce i zabudowaniach mieszkalnych, wynoszący jedynie 5%, podczas gdy udział wnioskodawczyni wynosi 75%. Ta dysproporcja nie pozwalała zdaniem Sądu Okręgowego na podział przez wydzielenie dwóch odrębnych lokali mieszkalnych. Sąd drugiej instancji uznał również, iż Sąd Rejonowy nie rozważył możliwości dokonania przez Stanisława nakładów na wyodrębnienie lokali ani możliwości dokonania przez niego spłat, jak również tego, że w razie przyznania całej nieruchomości wnioskodawczyni będzie ona musiała spłacić tylko uczestnika, a więc jedynie 5% wartości i pomogą jej w tym pozostali uczestnicy , którzy zrzekli się spłat. Natomiast w razie podziału uczestnik-Stanisław nie będzie w stanie dokonać spłaty, gdyż jego sytuacja majątkowa nie daje takiej rękojmi, skoro wielokrotnie żądał przed Sądem zwolnienia od kosztów sądowych .

Sąd Okręgowy zarzucił również Sądowi I instancji, że dopuszczalność wyodrębnienia dwóch lokali przyjął w oparciu o opinię biegłego do spraw wyceny nieruchomości, który nie ma wiadomości specjalnych w tym zakresie, a oceny takiej dokonać można wyłącznie w oparciu o opinię biegłego z zakresu budownictwa i architektury. Zdaniem Sądu Okręgowego, Sad Rejonowy nie wyjaśnił również w sposób dostateczny potrzeb mieszkaniowych Stanisława, co było konieczne przy przyjęciu, że właśnie potrzeby mieszkaniowe jego i jego rodziny uzasadniają podział. Ustalenie, że nie posiada on innych możliwości mieszkaniowych nie zostało skonfrontowane z zarzutami wnioskodawczyni i pozostałych uczestników oraz wypisami z ksiąg wieczystych  z których wynika, iż w toku postępowania żona Stanisława podarowała ich synowi nieruchomość w miejscowości T, a więc rodzina Stanisława może tam zamieszkać. Przeciwko podziałowi przemawiał też zdaniem Sądu Okręgowego konflikt panujący w rodzinie stron.

Brzmi rozsądnie – nie uważasz ? Ale niestety niezgodnie z prawem!

Dura lex sed lex- twarde prawo ale prawo

Od powyższego postanowienia skargę kasacyjną do Sądu Najwyższego wniósł Stanisław.

A Sąd Najwyższy „przejechał się” po Sądzie Okręgowym i uchylił jego postanowienie, w którym oddalił on wniosek o ustanowienie odrębnej własności lokali. Sąd Najwyższy przekazał sprawę Sądowi Okręgowemu do ponownego rozpoznania.

Sąd Najwyższy stwierdził, że podział fizyczny rzeczy jest podstawowym sposobem, zniesienia współwłasności, wyraźnie preferowanym przez ustawodawcę. Dlatego przy zniesieniu współwłasności Sąd powinien brać pod uwagę przede wszystkim ten sposób wyjścia ze współwłasności, chyba  że współwłaściciele zgodnie żądają przyznania rzeczy jednemu z nich, bądź sprzedaży rzeczy.

Podziałem rzeczy jest również ustanowienie odrębnej własności lokali, a warunkiem jego dopuszczalności jest samodzielność lokali powstałych w wyniku podziału. Odmowa zniesienia współwłasności przez podział rzeczy , w tym przez ustanowienie odrębnej własności lokali może mieć miejsce jedynie WYJĄTKOWO i tylko w razie wystąpienia okoliczności określonych w art. 211 k.c.

Art. 211 k.c. stanowi:

Każdy ze współwłaścicieli może żądać, ażeby zniesienie współwłasności nastąpiło przez podział rzeczy wspólnej, chyba że podział byłby sprzeczny z przepisami ustawy lub ze społeczno-gospodarczym przeznaczeniem rzeczy albo, że pociągałby za sobą istotną zmianę rzeczy lub znaczne zmniejszenie jej wartości.

Czyli – gdy choć jeden z uczestników żąda podziału fizycznego rzeczy, w tym wypadku poprzez wyodrębnienie własności lokali, to Sąd musi taki fizyczny podział przeprowadzić, o ile nie jest on sprzeczny z przepisami ustawy lub ze społeczno-gospodarczym przeznaczeniem rzeczy, albo może pociągać za sobą istotną zmianę rzeczy lub znaczne zmniejszenie jej wartości.

Tak więc niestety, ponieważ Stanisław zgłosił żądanie ustanowienia odrębnej własności lokali, to o ile nie będzie przeciwwskazań, Sąd takiego podziału musi dokonać. I nie ważne, że Stanisław ma tylko 5%  udziału w dzielonej działce a wnioskodawczyni ma 75%, ani to że strony są w konflikcie. Skoro przepis ustawy daje pierwszeństwo podziałowi fizycznemu, to Sąd musi się do tego przepisu zastosować.

Tak więc widzisz , nawet współczujący Sąd nie może nagiąć prawa.

Sąd Najwyższy w uzasadnieniu stwierdził, że sprzeczne ze społeczno-gospodarczym przeznaczeniem domu, w którym dwie rodziny zaspokajają potrzeby mieszkaniowe i możliwe jest wyodrębnienie lokali, byłoby przyznanie domu jednemu ze współwłaścicieli i pozbawienie drugiego mieszkania, w którym mieszkał. Nawet okoliczność, że współwłaściciel jest posiadaczem mieszkania zaspokajającego obecnie jego potrzeby mieszkaniowe sama przez się nie uzasadnia odmowy ustanowienia przez Sąd odrębnej własności lokali. Podobnie nie mogą usprawiedliwiać odmowy ustanowienia odrębnej własności lokali same tylko konfliktowe stosunki między współwłaścicielami.

Tak więc niewątpliwie Stanisław dopnie swego , najprawdopodobniej otrzyma kondygnację w domu i wiele na to wskazuje , że i całe gospodarstwo. Ale czy zdoła spłacić swoją matkę i rodzeństwo ?

Czas pokaże.

Jeżeli chcesz skorzystać z pomocy prawnej, zapraszam Cię do kontaktu:

tel.: +48 501 198 001
e-mail: maryla-kuna@wp.pl

W poszukiwaniu odpowiedzi na pytanie o wpływ separacji faktycznej na podział majątku byłych małżonków, trafiłam na orzeczenie Sądu o którym nie mogę przestać myśleć. Z pewną skruchą muszę przyznać, że nie sfera rozważań prawnych Sądu tak mnie wciągnęła a po prostu stan faktyczny sprawy. To jest historia o kochaniu „za bardzo” i skutkach takiego uczucia dla obu stron. Zaraz Ci o tym opowiem.

Najpierw jednak o wpływie separacji faktycznej  na późniejszy podział majątku.

Nie mam dobrych wiadomości dla tych, którzy uważają , że skoro kilka lat żyją w rozłączeniu, to wszystko co kupią w takim okresie za własne, zarobione pieniądze – jest ich. Niestety nadal jest wspólne. Podobnie jak i zgromadzone środki finansowe. Jedynym ratunkiem, aby podczas podziału majątku Sąd nie podzielił tych składników po równo dla obojga małżonków  jest próba ustalenia nierównych udziałów w majątku wspólnym.

O ustaleniu nierównych udziałów w majątku wspólnym pisałam już wcześniej w poście pt. Nierówne udziały w majątku wspólnym czyli jak może zaskoczyć Cię sąd.

Celowo użyłam określenia „próba” , gdyż sam fakt separacji faktycznej i nabywania w tym czasie dóbr z zamiarem by weszły one do majątku osobistego nie jest wystarczającym powodem orzeczenia o nierównych udziałach. Ale innego wyjścia nie ma, więc trzeba próbować.

A teraz o sprawie – zacytuję Ci obszerny (trochę przez mnie zmieniony) fragment uzasadnienia Sądu, który obrazuje czym są „ważne powody” usprawiedliwiające wystąpienie z wnioskiem o ustalenie nierównych udziałów w majątku wspólnym. Zawsze miałam z tym problem. Po przeczytaniu tego uzasadnienia już nie mam. Na potrzeby niniejszego wpisu zmieniam również imiona stron postępowania.

Małżonkowie – pan Edward i pani Anna, rozwiedli się po 29 latach pożycia.

Pan Edward pracował w policji. Od początku miał problemy z alkoholem, który spożywał na służbie. Był za to karany dyscyplinarnie. Pan Edward pracę w policji rozpoczął od komisariatu policji w miejscowości A.  Potem dostał mieszkanie w miejscowości B., do którego przeprowadził się z rodziną. Stamtąd został dyscyplinarnie przeniesiony do C., a następnie do D. , do którego dojeżdżał 50-60 km . Podjął wtedy naukę w liceum wieczorowym , którego nie ukończył.  W siedem lat po ślubie małżonkowie przeprowadzili się do kolejnej miejscowości . Namówił ich do tego brat wnioskodawczyni , który chciał by siostra mieszkała bliżej rodziny.

Pan Edward awansował na komendanta komisariatu policji i skończył kurs aspirancki. Niedługo potem miał miejsce incydent, podczas którego nieznani sprawcy próbowali odebrać panu Edwardowi samochód. Wnioskodawca (czyli pan Edward) był wtedy w mundurze i użył broni służbowej wobec napastników. Pojechał na komisariat policji zgłosić zdarzenie. Postawiono mu zarzut prowadzenia pojazdu w stanie nietrzeźwości. Został zatrzymany. Wszczęto przeciwko niemu postępowanie dyscyplinarne, które zostało umorzone.

Pan Edward przez rok przebywał na zwolnieniu lekarskim z powodu depresji. Stracił posadę komendanta i został przeniesiony do kolejnej miejscowości. Dojeżdżał codziennie do pracy do czasu aż razem z kolegą wyłudzili od pokrzywdzonego nagrodę za ujęcie sprawców włamania. Pan Edward został za to prawomocnie  skazany na karę grzywny . Przez 3 miesiące przebywał w areszcie  śledczym. Otrzymywał 50% wynagrodzenia, które wpływało na wspólny rachunek małżonków. Po zakończeniu postępowania karnego, przeszedł na wcześniejszą emeryturę. Na emeryturze dorabiał rozwożąc gaz.

Pan Edward nie był dobrym mężem; od początku oszukiwał swoją żonę  Annę. Częste nieobecności w domu tłumaczył służbą, podczas gdy faktycznie spotykał się z kolegami lub kobietami. Wielokrotnie zdradzał wnioskodawczynię . Z jednego ze związków pozamałżeńskich , urodziło mu się dziecko, na którego utrzymanie łożył przez 25 lat. Uczestniczka postępowania o córce wnioskodawcy dowiedziała się przypadkowo, kiedy znalazła korespondencję z Sądu. Chciała odejść od męża ale ostatecznie wybaczyła mu ze względu na ich wspólne dziecko oraz obietnice poprawy.

Wnioskodawca nie zmienił się jednak. Z pracy wracał pod wpływem alkoholu i nadal spotykał się z innymi kobietami. Kiedy uczestniczka postępowania była w sanatorium przyprowadził do ich wspólnego mieszkania kobietę. Ojciec uczestniczki postępowania zastał ich w niedwuznacznej sytuacji. Pani Anna nie odeszła od niego. Kochała męża; wybaczała mu wszystko. Bardzo przeżywała jego problemy w pracy, które odbijały się szerokim echem w miejscowości w której mieszkali. Pani Anna korzystała z pomocy psychologicznej. Kiedy wnioskodawca przebywał w areszcie śledczym pani Anna bardzo martwiła się o niego, gdyż pisał w listach, że chce odebrać sobie życie. Uczestniczka wynajęła mu obrońcę i wielokrotnie odwiedzała w areszcie zawożąc niezbędne rzeczy. Gdy wszystko się zakończyło, małżonkowie odnowili przysięgę małżeńską.

W krótkim czas po tym pani Anna  zauważyła brokat na twarzy męża i zapytał skąd on się tam wziął. Wnioskodawca przyznał się, że od 5 lat spotyka się z inną kobieta i ona spodziewa się z nim dziecka (!!). Od razu oznajmił, że  chce odejść i ułożyć sobie życie na nowo. Pani Anna była w szoku, starała się  zatrzymać męża, prosiła by jej nie zostawiał. W kilka dni później pan Edward wyprowadził się z mieszkania. Zabrał rzeczy osobiste i samochód. Więcej się nie pokazał. Pani Anna liczyła , że wnioskodawca do niej wróci, nie mogła pogodzić się z rozpadem małżeństwa. Była gotowa mu wszystko wybaczyć. Załamała się, korzystała z pomocy psychiatrycznej. W trzy tygodnie później pan Edward złożył pozew o ustanowienie rozdzielności majątkowej , a po kolejnych kilu miesiącach pozew o rozwód.

I co Ty na to?

Dla mnie szok!!! To co mnie najbardziej zbulwersowało, to odnowienie przysięgi małżeńskiej w sytuacji permanentnej zdrady  (i kolejnego pozamałżeńskiego  „dziecka w drodze „). Nie mogę pojąć takiej relacji. Bez wątpienia to był toksyczny i wyniszczający związek.  Zastanawiam się , co musiałoby się stać, żeby ta kobieta przestała go kochać?  A może tak kochać potrafią tylko niektórzy. I mówię to bez sarkazmu.

Już Julian Tuwim w 1933 r. napisał , a Hanka Ordonówna zaśpiewała:

Miłość ci wszystko wybaczy

Smutek zamieni ci w śmiech

Miłość tak pięknie tłumaczy

Zdradę i kłamstwo i grzech……..      

Czyż to nie małżeństwo pani Anny ?

Tak czy siak, pana Edwarda mało interesowały uczucia żony i wnosząc sprawę o podział majątku dorobkowego miał nadzieję, na „sprawiedliwy podział”. A tu niespodzianka: w odpowiedzi na wniosek, pełnomocnik reprezentujący panią Annę wniósł o ustalenie nierównych udziałów w majątku wspólnym w proporcji  30% dla wnioskodawcy, a 70% dla uczestniczki. Muszę przyznać, że pan mecenas bardzo przytomnie się zachował, bo taki wniosek w tamtym momencie nie wydawał się wcale taki oczywisty. Ale się udało i orzeczenie o ustaleniu nierównych udziałów utrzymał w mocy również Sąd Okręgowy.

Dlatego mówię, że się udało, ponieważ w orzeczeniach Sądów spotykam się ze stanowiskiem, które w skrócie można streścić w ten sposób, że Sąd przyjmuje, że późniejsze naganne zachowanie współmałżonka, nie ma wpływu na ustalenie nierównych udziałów, gdyż wtedy kiedy majątek był tworzony (zwykle w pierwszych latach małżeństwa), to obydwoje małżonkowie pracowali, a więc nie ma podstaw do ustalania nierównych udziałów. A w późniejszym czasie już nic nie kupowali wspólnie. Sądy zdają się nie zauważać tego, że małżonkowie w późniejszym czasie dlatego nie pomnażają majątku, bo jedno z nich  zarobione przez siebie pieniądze wydaje tylko na siebie. A to też jest powód ustalenia nierównych udziałów w majątku wspólnym.

W tej sprawie było inaczej.

Sąd przytoczył art. 43 par. 1 kodeksu rodzinnego i opiekuńczego (k.r.o.) z którego wynika, że udziały małżonków w majątku wspólnym są równe. Wyjątek od tej podstawowej reguły ustawodawca przewidział w art. 43 par. 2 k.r.o. Z treści tego przepisu wynika, że z ważnych powodów każdy z małżonków może żądać, ażeby ustalenie udziałów w majątku wspólnym nastąpiło z uwzględnieniem stopnia, w którym każdy z nich przyczynił się do powstania tego majątku. Przy ocenie, w jakim stopniu każdy z małżonków przyczynił się do powstania majątku wspólnego, uwzględnia się także nakład osobistej pracy przy wychowaniu dzieci i we wspólnym gospodarstwie domowym. W świetle przywołanego przepisu ustalenie nierównych udziałów w majątku wspólnym dopuszczalne jest jedynie w razie łącznego wystąpienia dwóch przesłanek, a mianowicie :

 1. istnienia ważnych powodów oraz
 2. różnego stopnia przyczynienia się każdego z małżonków do powstania majątku wspólnego.

Przesłanki te pozostają do siebie  w takim wzajemnym stosunku, że żadne „ważne powody” nie stanowią podstawy takiego orzeczenia, jeżeli stopień przyczynienia się małżonków do powstania majątku wspólnego jest równy, a jednocześnie – nawet różny stopień przyczynienia się małżonków do powstania tego majątku nie stanowi podstawy ustalenia nierównych udziałów, jeżeli nie przemawiają za tym „ważne powody”.

Jak wskazuje się w orzecznictwie ” ważne powody” dotyczą oceny zachowania małżonka i spowodowanych przez niego takich stanów rzeczy, które stanowią przyczynę niższej wartości majątku wspólnego niż ta, która wystąpiłaby, gdyby postępował właściwie. Chodzi tutaj przede wszystkim o nieprawidłowe, rażące lub uporczywe nieprzyczynianie się do zwiększenia majątku wspólnego, pomimo posiadanych możliwości zdrowotnych i zarobkowych.

Za ważne uznane mogą być tylko takie powody, których doniosłość wynika z zasad współżycia społecznego. Przy ocenie istnienia ważnych powodów należy mieć na uwadze całokształt postępowania małżonków w czasie trwania wspólności majątkowej w zakresie wykonywania ciążących na nich obowiązków względem rodziny. Wprawdzie wina w rozpadzie związku małżeńskiego nie została objęta hipotezą omawianej regulacji, niemniej w orzecznictwie wyrażono słuszny pogląd, iż wina małżonka jest elementem, który powinien być brany pod uwagę przy ocenie, czy za ustaleniem nierównych udziałów  przemawiają „ważne powody” analizowane z punktu widzenia zasad współżycia społecznego.

Natomiast pod pojęciem „przyczynienia się” małżonków do powstania majątku wspólnego, należy rozumieć nie tylko działania małżonków prowadzące bezpośrednio do powiększenia substancji majątku wspólnego, ale całokształt ich starań o założoną przez zawarcie małżeństwa rodzinę i zaspokojenie jej potrzeb. O stopniu tego przyczynienia się nie decyduje wyłącznie wysokość zarobków lub innych dochodów osiąganych przez małżonków, lecz także i to, jaki użytek czynią oni z tych dochodów, czy gospodarują nimi należycie i nie trwonią ich lekkomyślnie. Określając stopień przyczynienia należy także uwzględnić nakład pracy przy wychowaniu dzieci i we wspólnym gospodarstwie domowym.

Przekładając te teoretyczne rozważania na grunt niniejszej sprawy, Sąd stwierdził, że postawa jaką prezentował wnioskodawca w czasie trwania małżeństwa stron, była rażąco nieprawidłowa, a zarazem spowodowała pomniejszenie majątku wypracowanego przez małżonków. Sąd Okręgowy zwrócił uwagę przede wszystkim na okoliczność, że wnioskodawca przez 25 lat trwania związku małżeńskiego stron płacił alimenty na swoje dziecko ze związku pozamałżeńskiego, prowadził „podwójne życie” oszukując i zdradzając swoją żonę, pozostając w związkach nieformalnych  z innymi kobietami, a przez okres ostatnich pięciu lat pomagał finansowo swojej obecnej żonie i jej dzieciom.

Wobec tego zdaniem Sądu w tej konkretnej sprawie zaistniały „ważne powody”w rozumieniu art. 43 par. 2 k.r.o. Sąd Okręgowy uwzględnił również okoliczności związane z przebiegiem pracy zawodowej wnioskodawcy, a mianowicie zaniedbywanie obowiązków służbowych  przez co wielokrotnie był karany dyscyplinarnie i przenoszony w inne miejsca służbowe. Ponadto Sąd przypomniał zawieszenie wnioskodawcy w czynnościach służbowych w trakcie trwania postępowania karnego i otrzymywanie w związku z tym 50% uposażenia. Rodzina wnioskodawcy poniosła wydatki na koszty postępowania karnego oraz na zapłacenie za niego kary grzywny. Doprowadziło to w konsekwencji do przejścia wnioskodawcy na wcześniejszą emeryturę. Zdaniem Sądu przebieg pracy zawodowej wnioskodawcy niewątpliwie potwierdza, że nie wykorzystywał on w pełni swoich możliwości zarobkowych, pozbawił się bowiem możliwości awansu i tym samym zwiększenia swoich dochodów. W konsekwencji nie przyczyniał się do powstania majątku dorobkowego małżonków w należyty sposób, stosownie do swoich możliwości zarobkowych.

Uważam, że to bardzo sprawiedliwe i wyważone orzeczenie.

Innego zdania był wnioskodawca, który zaskarżył postanowienie Sądu , ale jak się domyślasz nieskutecznie.

I można by powiedzieć, że to tyle w tej sprawie.

Pozostaje tylko odpowiedź na pytanie: czy odpowiednią rekompensatą za tak wielką miłość i poświęcenie jest udział 70%  w majątku dorobkowym?….

*****

Ps. Majątek stron został oszacowany na 199.000 zł. (sto dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy zł.)

Jeżeli chcesz skorzystać z pomocy prawnej, zapraszam Cię do kontaktu:

tel.: +48 501 198 001
e-mail: maryla-kuna@wp.pl

Udział w kamienicyZewsząd słyszy się, aby inwestować w nieruchomości, bo to po pierwsze dobra lokata kapitału, a co najważniejsze przynosząca dochody.

Kiedy więc pani Hannie i panu Wiesławowi nadarzyła się okazja kupna udziału w kamienicy od spadkobiercy, niewiele myśląc wzięli kredyt i kupili. Bardzo się cieszyli, że na parterze budynku są lokale użytkowe, bo to oznaczało regularne wpływy z czynszu i bezproblemową spłatę kredytu. Ponieważ kamienica miała dobrą lokalizację, sami planowali tam zamieszkać.

Tak więc po zakupie udziału w nieruchomości, powiadomili pozostałych spadkobierców o swoim istnieniu, chcieli się spotkać i uzgodnić nowe zasady rozliczeń, a tu NIC !  Spadkobiercy „nabrali wody w usta”, nikt się nie chciał z nimi spotykać a tym bardziej zmieniać istniejącego sposobu podziału kwot uzyskiwanych z czynszów.

Ponieważ spłata kredytu nagliła, a oczekiwanych pieniędzy nie było – małżonkowie wnieśli sprawę do Sądu.

Sprawa w Sądzie

Za pośrednictwem swojego pełnomocnika, wnieśli o:

 1. zniesienie współwłasności zabudowanej nieruchomości przez wyodrębnienie własności lokali i podział do użytkowania części wspólnych,
 2. zasądzenie równowartości pożytków pobranych z tej nieruchomości przez pozostałych współwłaścicieli,
 3. wynagrodzenie z tytułu niemożności korzystania z nieruchomości.

Spadkobiercy wnieśli o oddalenie wniosku zarzucając, że dotyczy on w istocie jednego składnika masy spadkowej, w odniesieniu do której dopuszczalne jest jedynie przeprowadzenie postępowania o dział spadku.

Sąd Rejonowy oddalił wniosek o zniesienie współwłasności

W uzasadnieniu Sąd I instancji wskazał, że współwłasność  masy spadkowej w postaci spadku nabytego przez kilku spadkobierców nie stanowi współwłasności, która może być zniesiona zgodnie z art. 210 i nast. k.c. oraz art. 617 i nast. k.p.c.

Art. 210 k.c. stanowi: 

Natomiast art. 617 k.p.c.  stanowi: We wniosku o zniesienie współwłasności należy dokładnie określić rzecz mającą ulec podziałowi oraz przedstawić dowody prawa własności.

Zdaniem Sądu wyklucza to dopuszczalność prowadzenia postępowania o zniesienie współwłasności nieruchomości będącej przedmiotem postępowania. Nabywca udziału w przedmiocie spadkowym nie może żądać zniesienia współwłasności tylko tego przedmiotu, w którym nabył udział. Jeżeli nie zachodzą przeszkody do wydzielenia mu nabytej części przedmiotu spadkowego, może to nastąpić jedynie w toku postępowania o dział spadku. Przeprowadzenie postępowania o dział spadku jest niezbędne zdaniem Sądu także z tego względu, że tylko w takim postępowaniu mogą być rozstrzygnięte zarzuty znajdujące podstawę w art. 1036 k.c.

Pisałam o tym w poście zatytułowanym Rozporządzenie udziałem w przedmiocie należącym do spadku” oraz „Uprawnienie przysługujące spadkobiercy a skarga pauliańska

O oddaleniu wniosku zadecydował bak legitymacji Małżonków do złożenia wniosku o dział spadku .

No i jest pat

Bo Sąd nie wskazał drogi prawnej dla Małżonków, powiedział tylko, że zniesienie współwłasności – nie jest możliwe i dział spadku również – nie jest możliwy z uwagi na brak legitymacji do wytoczenia sprawy po stronie Małżonków.  A więc w jaki sposób Małżonkowie mogliby realizować swoje prawa jako współwłaściciele? Było rzeczą oczywistą, że spadkobiercy nie wniosą sprawy o dział spadku, a z tego orzeczenia wynikało, że tylko oni mogą to zrobić.

Stanowisko to zaakceptował Sąd Okręgowy. Sąd ten wskazał, że gdy podstawą ujawnienia prawa zbycia co do udziału we własności nieruchomości jest postanowienie o stwierdzeniu nabycia spadku, to nabywca ma świadomość, że zbywca jest jednym ze współuprawnionych i musi liczyć się z konsekwencjami wynikającymi z art. 1036 k.c., którego nieznajomość nie podlega ochronie.

Nie można było tak tego zostawić i Małżonkowie wnieśli skargę kasacyjną.

Sąd Najwyższy wydał postanowienie z dnia 20 stycznia 2012 r. w którym rozwiał wszelkie wątpliwości.

„Nabywca udziału w przedmiocie spadkowym nie ma legitymacji do wystąpienia z wnioskiem o dział spadku po poprzednim właścicielu tego przedmiotu, natomiast może on żądać  zniesienia współwłasności , w której pozostaje”.

Nareszcie!!!

Całkowicie odmiennie niż Sąd Rejonowy i Sąd Okręgowy, Sąd Najwyższy stanął na stanowisku, że zniesienie współwłasności nieruchomości należącej do spadkobierców oraz niebędącego spadkobiercą nabywcy udziału w nieruchomości może nastąpić na wniosek tego nabywcy na podstawie art. 210 i nast. k.c. oraz art. 617 k.p.c.

W uzasadnieniu uchwały  Sąd Najwyższy wskazał, że nabywca udziału w nieruchomości spadkowej niewątpliwie staje się jej współwłaścicielem, zgodnie bowiem z art. 1036 k.c. spadkobierca może za zgodą pozostałych spadkobierców rozporządzić udziałem w przedmiocie należącym do spadku. Brak zgody któregokolwiek z pozostałych spadkobierców nie powoduje jednak nieważności rozporządzenia, lecz jego bezskuteczność i to tylko o tyle, o ile naruszałoby ono uprawnienia przysługujące temu spadkobiercy na podstawie przepisów o dziale spadku. Dopóki zatem Sąd nie uzna, że doszło do takiego naruszenia, dopóty zbycie udziału jest w pełni skuteczne. Oznacza to, że wnioskodawcy (czyli Małżonkowie), co do zasady są legitymowani do wszczęcia postępowania o zniesienie współwłasności, gdyż uprawnienie to przysługuje każdemu współwłaścicielowi niezależnie od zgody innych współwłaścicieli (art. 210 zdanie pierwsze k.c.)

Tak więc sama widzisz – skończyło się dobrze. Nie zazdroszczę jednak Małżonkom drogi jaką musieli przebyć,  by móc skorzystać ze swojej własności.

Ale dziś już wiemy: jeśli kupisz udział w kamienicy od spadkobiercy i Twoje starania polubownego załatwienia sprawy z pozostałymi spadkobiercami nie przyniosą efektu, nie zwlekaj – wnieś sprawę o zniesienie współwłasności. 

Jeżeli chcesz skorzystać z pomocy prawnej, zapraszam Cię do kontaktu:

tel.: +48 501 198 001
e-mail: maryla-kuna@wp.pl

skarga pauliańskaKiedy fachowy pełnomocnik wnosi sprawę do sądu, zdarza się, że ma wątpliwość co do podstawy prawnej na której opiera swoje żądanie. Podstawa prawna to inaczej przepis ustawy – w tym wypadku kodeksu cywilnego w oparciu o który wywodzi roszczenie. Czasami jest tak, że pod jeden stan faktyczny podpadają różne przepisy. Na przykład jeśli starsza pani została oszukana i podarowała swoje własnościowe mieszkanie, to czy należy wnieść sprawę o unieważnienie umowy czy o uzgodnienie treści księgi wieczystej z rzeczywistym stanem, gdyż nowa właścicielka została już wpisana do księgi wieczystej.

Podobny dylemat miał pełnomocnik w sprawie o której chcę Ci opowiedzieć. I nie są to tylko wydumane problemy, gdyż zła podstawa powództwa bardzo często równa się oddaleniu powództwa z wszelkimi negatywnymi konsekwencjami, w tym obciążeniem przegrywającej strony kosztami sądowymi i kosztami zastępstwa procesowego drugiej strony. A to bardzo boli…

W tej sprawie powód – pan Wiktor, reprezentowany przez fachowego pełnomocnika, w pozwie skierowanym przeciwko pozwanej – pani Grażynie wniósł o:

 1. uznanie za bezskuteczną w stosunku do niego warunkowej umowy sprzedaży nieruchomości położonej w K., zawartej między jego bratem – Markiem a pozwaną panią Grażyną w dniu 9 kwietnia, jako zawartej z pokrzywdzeniem powoda.
 2. zasądzenie od pozwanej na rzecz powoda kosztów procesu, w tym kosztów zastępstwa procesowego wg norm przepisanych.
 3. ponadto powód wnosił o udzielenie zabezpieczenia roszczenia poprzez ustanowienie zakazu zbywania przez pozwaną nieruchomości stanowiącej przedmiot pozwu.

Już mówię o co chodziło. Otóż, pan Wiktor i pan Marek byli rodzonymi braćmi. Z tym, że pan Wiktor nie został uznany przez swojego ojca – Jana. Jego matka żyła z panem Janem w konkubinacie lecz kwestii ojcostwa nie załatwili. Kiedy umarł pan Jan okazało się,że na mocy testamentu jedynym swoim spadkobiercą uczynił syna Marka! [więcej o dziedziczeniu w kontekście podziału majątku przeczytasz tutaj]

Szok!

Natychmiast więc matka Wiktora, wówczas jeszcze niepełnoletniego wniosła sprawę o ustalenie ojcostwa. Sprawa była i pilna i ważna, bo majątek był bardzo duży.

Zanim jednak zapadł wyrok ustalający ojcostwo pana Jana w stosunku do syna Wiktora, pan Marek mając poświadczenie dziedziczenia postanowił sprzedać część spadkowej nieruchomości (o wartości 150.000 zł.) pani Grażynie. Natychmiast po pozytywnym ustaleniu ojcostwa i zmianie przez Sąd aktu poświadczenia dziedziczenia uwzględniającego również jako spadkobiercę pana Wiktora, sprzeciwił się on sprzedaży spadkowej nieruchomości.

To dopiero początek.

Powód czyli pan Wiktor oparł swoje roszczenie przeciwko pozwanej – pani Grażynie na treści art. 527 i nast. kc regulujących instytucję skargi pauliańskiej.

Art. 527 k.c. stanowi:

„par.1. Gdy wskutek czynności prawnej dłużnika dokonanej z pokrzywdzeniem wierzycieli osoba trzecia uzyskała korzyść majątkową, każdy z wierzycieli może żądać uznania tej czynności za bezskuteczną w stosunku do niego, jeżeli dłużnik działał ze świadomością pokrzywdzenia wierzycieli, a osoba trzecia o tym wiedziała lub przy zachowaniu należytej staranności mogła się dowiedzieć.

par.2. Czynność prawna dłużnika jest dokonana z pokrzywdzeniem wierzycieli, jeżeli wskutek tej czynności dłużnik stał się niewypłacalny albo stał się niewypłacalny w wyższym stopniu, niż był przed dokonaniem czynności.

par.3. Jeżeli wskutek czynności prawnej dłużnika dokonanej z pokrzywdzeniem wierzycieli uzyskała korzyść majątkową osoba będąca w bliskim z nim stosunku, domniemywa się, że osoba ta wiedziała, iż dłużnik działał ze świadomością pokrzywdzenia wierzycieli.

par.4. Jeżeli wskutek czynności prawnej dłużnika dokonanej z pokrzywdzeniem wierzycieli korzyść majątkową uzyskał przedsiębiorca pozostający z dłużnikiem w stałych stosunkach gospodarczych, domniemywa się, że było mu wiadome, iż dłużnik działał ze świadomością pokrzywdzenia wierzycieli.”

Po doręczeniu odpisu pozwu, pozwana czyli pani Grażyna wnosiła o oddalenie powództwa i zasądzenie od powoda czyli pana Wiktora na jej rzecz kosztów procesu, w tym kosztów zastępstwa procesowego. Sąd Okręgowy w pierwszym rzędzie zabezpieczył roszczenie powoda poprzez ustanowienie zakazu zbywania przez pozwaną nieruchomości stanowiącej przedmiot pozwu.

Innego zdania był Sąd Apelacyjny, który na skutek zażalenia złożonego przez pozwaną, zmienił zaskarżone postanowienie i wniosek o zabezpieczenie oddalił. W uzasadnieniu tego orzeczenia Sąd Apelacyjny zwrócił uwagę, iż żądanie ustalenia bezskuteczności czynności – w stanie faktycznym niniejszej sprawy – może nastąpić jedynie na podstawie art. 1036 k.c. w drodze postępowania o dział spadku, a nie w trybie procesowym. Sąd ten wyraził również pogląd, iż dla udzielenia ochrony ze skargi pauliańskiej konieczne jest sprecyzowanie wierzytelności i to wierzytelności pieniężnej- zaś brak takiego sprecyzowania nie pozwala na uznanie roszczenia o uznanie umowy za bezskuteczną na podstawie art. 527 k.c.

No i „pozamiatane” !!

Gdyby pełnomocnik pana Wiktora był doświadczonym prawnikiem, to po otrzymaniu takiego postanowienia wiedziałby, że wprawdzie sprawa jest na początku drogi, ale finał jest do przewidzenia- przegra sprawę!!! Wskazał złą podstawę prawną.

Asekuracyjne, w tym samym czasie pełnomocnik pana Wiktora założył drugą sprawę, mianowicie złożył wniosek do Sądu Rejonowego o dział spadku po swoim ojcu i zniesienie współwłasności, w którym również wnosił między innymi o ustalenie przez Sąd na podstawie art. 1036 k.c., że sprzedaż przez pana Marka nieruchomości zgodnie z umową z dnia 9 kwietnia jest bezskuteczna w stosunku do niego, jako czynność dokonana bez zgody wnioskodawcy będącego współspadkobiercą masy spadkowej po ojcu.

A więc były dwie sprawy o to samo, aczkolwiek sprawa o dział spadku miała znacznie szersze spektrum niż sprawa ze skargi pauliańskiej.

Art.1036 k.c. stanowi:

„Spadkobierca może za zgodą pozostałych spadkobierców rozporządzić udziałem w przedmiocie należącym do spadku. W braku zgody któregokolwiek z pozostałych spadkobierców rozporządzenie jest bezskuteczne o tyle o ile naruszałoby uprawnienia przysługujące temu spadkobiercy na podstawie przepisów o dziale spadku.”

Sąd Okręgowy, jak należało się spodziewać oddalił powództwo o uznanie za bezskuteczną w stosunku do pana Wiktora warunkowej umowy sprzedaży nieruchomości i zasądził od powoda na rzecz pozwanej kwotę 7.247 zł. tytułem zwrotu kosztów postępowania.

Pan Wiktor nie chciał się pogodzić z tym rozstrzygnięciem i złożył wniosek o sporządzenie na piśmie uzasadnienia wyroku. Z uzasadnienia tego dowiedział się, że przesłankami warunkującymi możliwość skorzystania przez uprawnionego z ochrony pauliańskiej są:

 1. istnienie godnego ochrony interesu wierzyciela w postaci wierzytelności
 2. dokonanie przez dłużnika czynności prawnej z osobą trzecią
 3. pokrzywdzenie wierzyciela wskutek czynności prawnej dokonanej przez dłużnika
 4. dokonanie przez dłużnika czynności ze świadomością pokrzywdzenia wierzyciela
 5. uzyskanie wskutek tej czynności korzyści majątkowej przez osobę trzecią
 6. działanie osoby trzeciej w złej wierze.

Dla zastosowania skargi pauliańskiej wszystkie wymienione przesłanki muszą wystąpić kumulatywnie. Sąd ponadto podkreślił, że korzystanie ze skargi pauliańskiej wymaga przede wszystkim istnienia wierzytelności podlegającej ochronie. Wierzytelność ta musi być zaskarżalna i mieć charakter pieniężny oraz być skonkretyzowana. Tymczasem w pozwie złożonym w niniejszej sprawie, powód takiej konkretnej wierzytelności wobec pozwanej, która ma być egzekwowana ze spornej nieruchomości gruntowej w ogóle nie wskazał – nie wiadomo zatem czy taka wierzytelność w ogóle istnieje i jaka jest jej wysokość.

Brak zatem sprecyzowania wierzytelności nie pozwala na uznanie roszczenia powoda o uznanie umowy z dnia 9 kwietnia za bezskuteczną na podstawie art. 527 k.c. co powoduje, że już tylko z tej przyczyny powództwo winno zostać oddalone. Niezależnie od powyższego, Sąd Okręgowy podzielił stanowisko Sądu Apelacyjnego wyrażone w uzasadnieniu postanowienia oddalającego wniosek o udzielenie zabezpieczenia, zgodnie z którym zgłoszone przez powoda (pana Wiktora) żądanie ustalenia bezskuteczności czynności prawnej nie jest w ogóle dopuszczalne w trybie procesowym ze skargi pauliańskiej. Sąd zwrócił uwagę, iż domaganie się ustalenia bezskuteczności czynności może nastąpić jedynie w postępowaniu o dział spadku, albowiem dopiero wtedy okazuje się, czy uprawnienia spadkobiercy, który nie wyraził zgody na zbycie przedmiotu należącego do spadku zostały naruszone i w jaki sposób.

W związku z tym ustalenie tej okoliczności na wcześniejszym etapie wymagałoby badania okoliczności, które decydują o rozstrzygnięciu postępowania o dział spadku i dlatego nie jest dozwolone. Sąd Okręgowy zauważył, że przed Sądem Rejonowym toczy się z wniosku pana Wiktora postępowanie o dział spadku po jego ojcu – Janie, w którym wnosi on między innymi o ustalenie przez Sąd na podstawie art. 1036 k.c., że sprzedaż przez pana Marka nieruchomości zgodnie z umową z dnia 9 kwietnia jest bezskuteczna w stosunku do niego, jako czynność dokonana bez jego zgody. Sytuacja zatem, w której toczyłyby się przed dwoma różnymi Sądami równoległe postępowania z inicjatywy powoda o uzyskanie ochrony prawnej w identycznym zakresie, jest nie do zaakceptowania.

W tym stanie rzeczy, Sąd uznał roszczenie powoda o uznanie bezskuteczności zaskarżonej umowy za nieuzasadnione, co nie przesądza w żadnej mierze wykazania tego rodzaju okoliczności w postępowaniu działowym. Bez ustalenia majątku spadkowego po panu Janie w ogóle nie można ustalić, czy powód został pokrzywdzony zaskarżoną umową sprzedaży. Nie znany jest majątek spadkowy po panu Janie, a więc nie można ustalić, czy powód ma jakiekolwiek roszczenie względem pozwanej. Te okoliczności mogą i będą dopiero wyjaśnione w trakcie postępowania toczącego się przed Sądem Rejonowym w sprawie o dział spadku po panu Janie.

Te argumenty nie przekonały pełnomocnika pana Wiktora, złożył więc apelację.

Niestety, Sąd Apelacyjny uznał apelację za całkowicie nieuzasadnioną, co skutkowało jej oddaleniem i zasądzeniem dalszych kosztów na rzecz pozwanej, tym razem w wysokości 2.700 zł.

W pierwszym rzędzie Sąd Apelacyjny ponownie podkreślił, że powód nie określił konkretnej wierzytelności wobec pozwanej- jej wysokości, która ma być egzekwowana ze spornej nieruchomości gruntowej. Brak sprecyzowania wierzytelności nie pozwala więc na uznanie roszczenia powoda o uznanie umowy z dnia 9 kwietnia za bezskuteczną na podstawie art. 527 k.c. Z powyższego jasno wynika, ze to nieskonkretyzowanie wierzytelności, a nie przyjęcie że wierzytelność w ogóle powodowi nie przysługuje stało się jednym z powodów oddalenia powództwa.

Ponadto Sąd Odwoławczy stwierdził, że art. 527 i nast. k.c. chroni wyłącznie wierzytelności pieniężne. Takie ograniczenie przedmiotu ochrony pauliańskiej wynika z faktu, iż znajduje ona zastosowanie tylko w razie niewypłacalności dłużnika. Przez wierzytelności pieniężne należy rozumieć nie tylko wierzytelności, które od początku opiewały na świadczenie pieniężne, lecz także wierzytelności o wartości pieniężne, np. roszczenie o wyrównanie szkody wyrządzonej nienależytym wykonaniem zobowiązania. Istotne jest to, że wierzytelność podlegająca ochronie musi być zaskarżalna. Ponadto musi być skonkretyzowana- czyli musi istnieć, należy wskazać tytuł prawny wierzytelności i jej wysokość. Musi to być realna wierzytelność a nie hipotetyczna.

Sąd Apelacyjny zarzucił powodowi brak skonkretyzowania wierzytelności, a do tego nie wiadomo zdaniem Sądu czy i kiedy pan Marek stanie się dłużnikiem pana Wiktora w wyniku działu spadku. Składniki masy spadkowej po ich ojcu nie są znane i nie można wykluczyć, że w drodze podziału nawet bez spłat powód uzyska to co wynika z dziedziczenia w 1/2 po ojcu. Kardynalnym argumentem jest również i ten, że powód nie wskazuje na niewypłacalność lub pogorszenie stanu wypłacalności swojego brata tylko na uszczuplenie masy spadkowej co nie mieści się w przesłankach z art. 527 k.c.

Te wszystkie argumenty zadecydowały o oddaleniu apelacji.

Co do obciążenia pana Wiktora kosztami procesu, Sąd stwierdził, iż powód winien liczyć się z takim wynikiem postępowania apelacyjnego znając stanowisko Sądu Apelacyjnego wyrażone w postępowaniu zażaleniowym oraz wyczerpujące wywody Sądu Okręgowego poparte orzecznictwem Sądu Najwyższego. Dążenie do wykazania swej racji za wszelką cenę wbrew jasnym poglądom judykatury nie może prowadzić do konieczności poniesienia kosztów postępowania apelacyjnego przez pozwaną.

Jeżeli chcesz skorzystać z pomocy prawnej, zapraszam Cię do kontaktu:

tel.: +48 501 198 001
e-mail: maryla-kuna@wp.pl